Przepisy regulujące przyznawanie świadczeń pomocy materialnej:

  • ustawa z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (t. j. Dz. U. z 2016 r., poz. 1842 ze zm.),
  • ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (t. j. Dz. U. z 2016 r., poz. 1518 ze zm.),
  • Regulamin przyznawania i wypłacania świadczeń pomocy materialnej studentom Akademii im. Jakuba z Paradyża stanowiący załącznik do zarządzenia Rektora Nr 83/0101/2017 z dnia 21 sirpnia 2017 r.


Pobierz plik (Regulamin pomocy materialnej dla studentów AJP.doc) Regulamin przyznawania i wypałcania świadczeń pomocy materialnej studentom

 

Wysokość stypendiów w roku akademickim 2017/2018:

Maksymalna miesięczna wysokość dochodu na osobę w rodzinie studenta, uprawniająca do ubiegania się o stypendium socjalne wynosi 1051,70 zł netto.

Miesięczna wysokość świadczeń pomocy materialnej dla studentów:

1)      stypendium socjalne:

·         przy dochodzie do 668,20 zł netto – w wysokości 470 zł,

·         od 668,21 zł netto do 1051,70 zł netto – w wysokości 450 zł;

zwiększenie stypendium socjalnego z tytułu zamieszkania w Domu Studenta lub innym obiekcie przez studenta, jego niepracującego małżonka lub dziecka (dotyczy tylko studentów studiów stacjonarnych):

·         przy dochodzie do 668,20 zł netto – w wysokości 170 zł,

·         od 668,21 zł netto do 1051,70 zł netto – w wysokości 150 zł;  

2)      stypendium specjalne dla osób niepełnosprawnych:

a)      znaczny stopień niepełnosprawności – 260 zł,

b)      umiarkowany stopień niepełnosprawności – 240 zł,

c)      lekki stopień niepełnosprawności – 220 zł;

3)      stypendium Rektora dla najlepszych studentów - wysokość stypendium wg stawek ustalonych przez Uczelnianą Radę Samorządu Studenckiego i Dziekana danego Wydziału,

stypendium Rektora może otrzymać 10 % studentów danego kierunku;

4)      zapomoga – o wysokości decyduje Wydziałowa Komisja Stypendialna w zależności od sytuacji losowej studenta.

WAŻNE !

  1. Student studiujący równocześnie na kilku kierunkach studiów może otrzymywać stypendium socjalne, stypendium specjalne dla osób niepełnosprawnych, zapomogę, stypendium rektora dla najlepszych studentów i stypendium ministra za wybitne osiągnięcia tylko na jednym, wskazanym przez studenta kierunku studiów.
  2. Studentowi, który po ukończeniu jednego kierunku studiów kontynuuje naukę na drugim kierunku studiów, nie przysługują świadczenia pomocy materialnej chyba, że kontynuuje on studia po ukończeniu studiów pierwszego stopnia w celu uzyskania tytułu zawodowego magistra lub równorzędnego, jednakże nie dłużej niż przez okres trzech lat.

Wnioski o świadczenia pomocy materialnej można składać w Dziekanatach lub przez Kancelarię Główną (ul. Teatralna 25).

 

Lokalizacja

Kontakt

Back to top