|       |  EN

KIERUNEK ZARZĄDZANIE (profil ogólnoakademicki)

Studia I stopnia - stacjonarne i niestacjonarne trwają 3 lata (6 semestrów).

Na kierunku zarządzanie o profilu ogólnoakademickim studenci odbywają 4-tygodniowe praktyki zawodowe, podczas których weryfikują swoją wiedzę w praktyce, sprawdzają i podnoszą swoje kwalifikacje zawodowe oraz zapoznają się z rynkiem pracy. 

Studia kończą się złożeniem pracy dyplomowej i egzaminem dyplomowym.

Studia na kierunku zarządzanie o profilu ogólnoakadmickim dostarczają studentowi wszechstronnej wiedzy z zakresu nauk o zarządzaniu oraz wyposażają studenta w umiejętności i kompetencje do diagnozowania, analizowania oraz wskazywania kierunków zmian w funkcjonowaniu organizacji we współczesnym otoczeniu gospodarczym.

Absolwent kierunku zarzadzanie opisuje i charakteryzuje mechanizmy gospodarowania zasobami ludzkimi, rzeczowymi, finansowymi i informacjami w organizacjach różnego typu, jest przygotowany do realizacji podstawowych funkcji zarządzania procesami (przedsięwzięciami) w organizacjach o charakterze gospodarczym i administracyjnym, zna i stosuje zasady funkcjonowania organizacji różnego rodzaju, w tym przedsiębiorstw, jednostek non profit, organizacji administracyjnych i innych, wykorzystuje wiedzę związaną z poszczególnymi funkcjami zarządzania: planowaniem, organizowaniem, motywowaniem, kontrolowaniem, wymienia i charakteryzuje metody i techniki zarządzania stosowane w różnych obszarach działalności przedsiębiorstwa: zarządzanie logistyką, zarządzanie jakością, zarządzanie procesami itp., wykorzystuje wiedzę do rozwiązywania problemów związanych z zarządzaniem operacyjnym, taktycznym i strategicznym, swobodnie porozumiewa się językiem obcym na poziomie biegłości B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego Rady Europy, posiada umiejętności skutecznego komunikowania się, negocjowania i przekonywania oraz pracy w zespole, bierze odpowiedzialność za podejmowane decyzje. Jest przygotowany do kształcenia na studiach drugiego stopnia.

MODUŁY do wyboru po I roku studiów:

- zarządzanie przedsiębiorstwem,

- zarządzanie zasobami ludzkimi,

- zarządzanie jakością,

- handel i marketing.

Uruchomienie specjalności uzależnione jest od zgłoszenia się odpowiedniej liczby studentów określonej przez Senat.

Perspektywy zatrudnienia

Absolwenci kierunku zarządzanie, dzięki zdobytemu wykształceniu, są predysponowani do realizacji podstawowych funkcji zarządzania w organizacjach gospodarczych, jednostkach samorządowych, instytucjach non-profit, a także do podjęcia pracy na stanowiskach operacyjnych, analitycznych i menedżerskich w różnego rodzaju przedsiębiorstwach, agencjach konsultingowych i w instytucjach związanych z polityką wspierania rozwoju przedsiębiorczości. Absolwent ma także kompetencje do prowadzenia własnej działalności gospodarczej.

Absolwent studiów licencjackich nabywa umiejętność samodzielnego zdobywania wiedzy i jest dobrze przygotowany do podjęcia kształcenia na studiach II stopnia na tym samym lub pokrewnym kierunku.

KIERUNEK ZARZĄDZANIE

studia I stopnia (profil praktyczny)

zakres:

  1. projektowanie i sprzedaż usług,
  2. zarządzanie kapitałem ludzkim w środowiskach wielokulturowych,
  3. zarządzanie nowoczesną organizacją.

Studia pierwszego stopnia na kierunku zarządzanie dostarczają wszechstronnej wiedzy z zakresu nauk o zarządzaniu i nauk pokrewnych oraz wyposażają studenta w umiejętności i kompetencje niezbędne do rozpoznawania istoty oraz prawidłowości funkcjonowania organizacji.

Po ukończeniu studiów absolwent jest przygotowany do realizacji podstawowych funkcji zarządzania procesami w organizacjach o charakterze gospodarczym i administracyjnym. Nabyte umiejętności predysponują absolwentów do pracy w charakterze specjalisty organizacji i zarządzania oraz menadżera/kierownika średniego szczebla zarządzania w przedsiębiorstwach, a także do prowadzenia własnej działalności gospodarczej. Potencjalne miejsca pracy to: jednostki administracji państwowej i samorządowej, firmy ubezpieczeniowe, banki, organizacje około biznesowe, przedsiębiorstwa krajowe i zagraniczne.

Back to top