|       |  EN

Wydział Administracji i Bezpieczeństwa Narodowego - konferencje i seminaria

Plakat z informacjami o konferencji OD STEREOTYPÓW DO NIENAWIŚCI; HEJT W PERSPEKTYWIE INTERDYSCYPLINARNEJ                      Katedra Prawa i Integracji Europejskiej Wydziału Administracji i Bezpieczeństwa Narodowego AJP wraz ze Współorganizatorami (Wydziałem Humanistycznym Politechniki Koszalińskiej, Okręgową Radą Adwokacką w Zielonej Górze i Regionalnym Ośrodkiem Debaty Międzynarodowej w Gorzowie Wielkopolskim) oraz Partnerami (Polskim Towarzystwem Studiów Europejskich – Oddział Gorzowski, Polskim Towarzystwem Nauk Politycznych – Oddział Gorzowski, Polskim Stowarzyszeniem Badań Wspólnoty Europejskiej [PECSA], Lubuską Młodzieżową Akademią Bezpieczeństwa) zaprasza na V ogólnopolską konferencję naukową „Od stereotypów do nienawiści. Hejt w perspektywie interdyscyplinarnej”, która odbędzie się 10 grudnia 2021 r. (on-line): link do konferencji.


Przedmiotem konferencji, adresowanej do naukowców reprezentujących różne dyscypliny naukowe, przedstawicieli organizacji pozarządowych, organów władzy i mediów oraz studentów jest natura zjawiska tzw. hejtu, a jej celem – stworzenie przestrzeni do wymiany poglądów i dobrych praktyk w zakresie budowania inkluzywnego społeczeństwa i zwalczania przejawów nietolerancji i dyskryminacji.

Dostrzegalna brutalizacja języka oraz nasilająca się przemoc motywowana uprzedzeniami to zjawiska niebezpieczne. Na występowanie różnych przejawów nienawiści wpływ mają stereotypy i zbudowana na nich postawa odrzucenia, a także uwarunkowania kulturowe, historyczne czy polityczne. Pandemia Covid-19 udowodniła, że uprzedzenie i oparta na nich przemoc mogą dotykać różnych grup społecznych. Prawo zaś może dostarczać narzędzia ograniczające skalę tego wieloaspektowego zjawiska, pełniąc funkcję zapobiegawczą i represyjną. Skuteczność tychże zdaje się jednak być warunkowana multidiscyplinarnością ich projektowania i wielopłaszczyznowością ich stosowania.

Dwa panele konferencji odbędą się w ramach Konferencji ws. przyszłości Europy.

Patronatu konferencji udzielili: JM Rektor Akademii im. Jakuba z Paradyża w Gorzowie Wielkopolskim, JM Rektor Politechniki Koszalińskiej, Rzecznik Praw Obywatelskich.

Link do wydarzenia na FB: Link do wydarzenia na FB

W dniu 22 listopada 2021r pracownik Wydziału Administracji i Bezpieczeństwa Narodowego doktor Maciej Henryk Górny wziął udział w XIIItej Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej „Bezpieczeństwo cyfrowe – od problemów globalnych do lokalnych. Państwo, społeczeństwo i człowiek” organizowanej przez Szkołę Główną Służby Pożarniczej. W ramach tej konferencji wygłosił referat pt. „Optymalizacja polityki informacyjnej w sytuacjach kryzysowych w ujęciu socjocybernetyki — wybrane zagadnienia”. Planowana jest monografia pokonferencyjna, w której swój artykuł zamierza umieścić również doktor Górny.

https://www.youtube.com/watch?v=_qjFHPm2OqI&t=11415s

maxresdefault liveWhatsApp Image 2021 11 22 at 15.49.25

dr Waldemar Zakrzewski reprezentował Wydział Administracji i Bezpieczeństwa Narodowego AJP na VI. Medialnej Międzynarodowej Konferencji Naukowej z cyklu "Decyzje w sytuacjach zagrożeń" zorganizowanej w dniu 17 listopada w Akademii Wojsk Lądowych we Wrocławiu.
Celem Konferencji było zaprezentowanie i upowszechnienie wyników badań, wymiana poglądów oraz doświadczeń dotyczących podejmowania decyzji w warunkach niepewności i ryzyka, zagrożeń terrorystycznych, technicznych, personalnych i innych.
W ramach obrad poruszone zostały następujące zagadnienia:
- determinanty i uwarunkowania sytuacyjno-organizacyjne w procesie podejmowania decyzji,
- reakcja na zagrożenia kulturowe i terrorystyczne – teoria i praktyka,
- podejmowanie decyzji w warunkach niepewności,
- zarządzanie ryzykiem w procesie podejmowania decyzji,
- niezawodność i ciągłość dostawy usług systemów krytycznych,
- prawne i ekonomiczne aspekty podejmowania decyzji,
- psychologiczne aspekty podejmowania decyzji,
- społeczne, etyczne i moralne aspekty podejmowania decyzji,
- bezpieczeństwo żywnościowe i żywności,
- bezpieczeństwo międzynarodowe,
- ryzyko wynikające z udziału w wojnie hybrydowej i działaniach poniżej progu wojny,
- ryzyko w kontekście uwarunkowań wynikających z Międzynarodowego Prawa Humanitarnego Konfliktów Zbrojnych,
- ryzyko w trakcie wykonywania zadań w ramach misji pokojowych, 
- techniczne, społeczne i personalne aspekty podejmowania decyzji,
- bezpieczeństwo informacji wykorzystywanych w procesach decyzyjnych.
w trakcie obrad zaprezentował wykład pt. "Zarządzanie ryzykiem determinantą bezpieczeństwa pracy patrolu saperskiego"
AWL

W dniu 10 listopada 2021 roku pracownicy Wydziału Administracji i Bezpieczeństwa Narodowego Akademii im. Jakuba z Paradyża brali udział w Międzynarodowej Konferencji Naukowej „Infocommunication 2021” w Budapeszcie. Organizatorem tego wydarzenia był University of Public Service Ludovika. Miała ona charakter hybrydowy.

Pracownicy naszego Wydziału: dr Tomasz Marcinkowski i dr Juliusz Sikorski wzięli udział w obradach I panelu. Przedstawili wystąpienie zatytułowane: European Union’s policy towards COVID-19 crisis in 2020 and the Russian contribution to infodemia. W trakcie obrad w tej części konferencji udział wzięli także: prof. dr László Kovács (A Magyar Honvédség  Kiberképességei), prof. dr Zoltán Rajnai (A kiberbiztonság kormányzati feladatai, kihívások és trendek a biztonságban), dr Sándor Magyar (Kiberbiztonság a szervezetek stratégia alkotásában), László Dózsa (A NATO Összekapcsolt Műveleti Infokommunikációs Hálózat kezdeményezés hazai megvalósításának időszerű kérdései), dr Diána Daczi (A műholdas kommunikáció szabályozási alapjai és egyes trendjei), János Pölöskei (C4I Capabilities of the Hungarian Defence Forces, Force Development and Procurement Challenges) oraz Herve Napoletano (HTZ - The reference tool for electronic warfare and tactical communications).

W dalszej części konferencji odbyły się dwa kolejne panele. Na szczególną uwagę zasługują wystąpienia Olova Carlssona (Military Spectrum Management with the WRAP Software), dr Tibora Farkasa (The challenges of Military Education System: National ICT officer training) oraz Istvána Szabadföldi (Military Operation Planning supported by Artificial Intelligence).

W dniu 19 października 2021 r odbyło się webinarium, którego prelegentką była
dr Lea Ganor  starszy badacz i koordynator Forum Polska – Instytutu Badań nad Holokaustem Uniwersytetu Bar Ilana w Izraelu.

Tytuł wystąpienia: Jak Feniks z popiołów – historia życia członków załóg Izraelskich Sił Powietrznych (IFA), którzy przeżyli Holokaust. Lea GanorLeas

W seminarium uczestniczyli  przedstawiciele krajowych i międzynarodowych uczelni wyższych, organizacji pozarządowych oraz Ambasady RP w Izraelu.

webwebinarium2021 10 19

W dniach 28-29 października 2021 r. studenci Wydziału Administracji i Bezpieczeństwa Narodowego wzięli udział w wizycie studyjnej na Brandenburskim Uniwersytecie Technologicznym w Cottbus-Seftenberg podczas której:

  - wzięli udział w międzynarodowej konferencji naukowej,

   -zapoznali się z organizacją i funkcjonowaniem uczelni,

   -zapoznali się z organizacją i funkcjonowaniem instytucji sprawujących pieczę nad uchodźcami.

Back to top